< بابك - روانشناسي تجربي (تحقيق )بابك

آسيب شناسي اجتماعي

O

(( روانشناسي تجربي ))

‹‹ تحقيق ››

 

تجزيه و تحليل و انجام آزمايشات شماره 1 تا 7

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

بهـار 84

 

 

استاد راهنما :

جناب آقاي واعظ

پژوهشگران :

آذر عزيزي ـ طاهره سلامت ـ بهروز فردي‌پور

 

 

 

 

« فهرسـت »

صفحه

 


مقدمه گردآورنده 0000000000000000000000000000

مقدمه و نتيجه‌گيري آزمايش شماره 1 000000000000000

مقدمه و نتيجه‌گيري آزمايش شماره 2 000000000000000

مقدمه و نتيجه‌گيري آزمايش شماره 3 000000000000000

مقدمه و نتيجه‌گيري آزمايش شماره 4 000000000000000

مقدمه و نتيجه‌گيري آزمايش شماره 5 000000000000000

مقدمه و نتيجه‌گيري آزمايش شماره 6 000000000000000

مقدمه و نتيجه‌گيري آزمايش شماره 7 000000000000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« مقدمه گردآورنده »

 

روانشناسي تجربي

شاخه‌اي از روانشناسي علمي ، يعني روانشناسي تجربي ، بيشتر توجه خود را به فرآيندهاي كلي، نظير يادگيري ، تفكر ، حافظه و ادراك معطوف داشته است . در اين شاخه نظريه‌هاي كلي وضع شده‌اند كه بر چگونگي يادگيري ، تفكر ، حافظه و مانند آنها ناظرند . اگر چه ماده خام آزمايشها يعني گروهي كه آزمايش روي آن صورت مي‌گيرد مشخصاً از مجموعه‌اي از افراد ( يا به اصطلاح فني ، آزمايشگاهي ‹‹ آزموني ›› ) تشكيل شده است ولي توجه عمده بيشتر در جهت بررسي طرق شباهت افراد به يكديگر بوده است تا در جهت بررسي تفاوتهاي بين آنان ، گذشته از اين رفتار اين آزمدنيها در شرايط كنترل شده آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفته است . شايد آوردن يك مثال به روشن شدن شيوه معمول روانشناسي تجربي بيشتر كمك كند . موضوع گوش به زنگ بودن را در نظر مي‌گيريم گوش به زنگ بودن عبارت از فرآيندي است كه بر اسا آن مردم مي‌توانند از ميان انبوه اطلاعات خبر كليدي مورد نظر خود را برگزينند ، يكي از موارد گوش به زنگ بودن كه بيشتر با آن آشنايي داريم كار متصدي رادار در عرصه كشتي است . بيشتر كله‌ها يا برق زدنها يا پارازيتهاي روي صفحه رادار ديده مي‌شود كه مورد نظر متصدي رادار نسبت به اين علائم ممكن است مربوط به امواج ، تخته پاره‌اي شناور ، كشتي ديگري از همان كاروان يا پارازيتهايي الكتريكي باشد . اين وضع ممكن است ساعتها ادامه پيدا كند كار متصدي رادار اين است كه علائم اتفاقي را كه مربوط به زيردريائي ، كشتي يا هواپيما دشمن است شناسائي كند و كاري در آن مورد انجام دهد . روانشناس ممكن است به جنبه علمي اين پديده يعني چگونگي افزايش دادن شانس متصدي در يافتن علائم كشتي دشمن و عمل كرده بر طبق آن و عمل نكردن هنگام دريفات علائم ( مثبت ، غلط ) مانند علائم رسيده از يك تخته پاره شناور علاقمند باشد . روانشناس تجربي نوعاً اين تكليف را به داخل آزمايشگاه مي‌برد و طرح آزمايشهائي را مي‌ريزد تا مشخص كند آزموني پيش از آنكه رفتار گوش به زنگ بودنش كاملاً مختل شود معمولاً تا چه مدت مي‌تواند به كار مراقبت ادامه دهد . ميزان درخشندگي صفحه چقدر بايد  باشد يا آزمودني براي رسيدن به يك معيار قابل قبول چه مدت بايد آموزش داده شود اين سؤالها ممكن است سؤالهائي مهم و عملي براي روانشناسي كاربردي مي‌باشد و از لحاظ نظريه‌هاي توجه و ادراك نيز براي روانشناس نظري مهم شمرده شوند . اما آنان بيشتر با اصول كلي توفقهاي استراحتي ، روشنائي ، آموزش و توجه بر مبناي عملكرد گروهاي مردم سروكار دارند .

آزمايشگر كمتر به اين واقعيت توجه مي‌كند كه افراد مختلف ممكن است در برابر موقعيتهاي آزمايشي به صورت كاملاً متفاوت واكنش نشان دهند اين گونه آزمايشها اطلاعات زيادي درباره روانشناس فردي ، يعني درباره اينكه افراد چگونه يك تكليف را به طور متفاوت انجام مي‌دهند . آنها معمولاً با اين هدف طرح نمي‌شوند كه تعيين كنند آيا مردان در انجام دادن تكاليف بهترند يا زنان متصديان با تجربه بهترند يا تازكارهاي ؟ سالخوردگان چه تفاوتي با جوانان دارند ؟ آيا برونگراها با درونگراها تفاوت دارند ! و مانند اينها والبته آزمايشها براي اين منظور طرح نشده‌اند تا تعيين كنند يك متصدي بهتر از ديگري است و اگر چنين است دليل آن چيست ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفاوتهاي فردي ـ مترجم دكتر يوسف كريمي

« روانشناسي تجربي »

مقدمه و نتيجه‌گيري آزمايش شماره 1

 

اثر آگاهي از نتايج بر عملكرد :

مطالعات و بررسي‌هائي كه تاكنون انجام گرفته نشان داده است كه آگاهي از نتيجه موجب بهبود يادگيري مي‌شود در كتاب اصول روانشناسي در اين خصوص چنين آمده است براي كسب مهارتهاي حركتي لازم است كه شخص بتواند نتيجه كار خود را ببيند . واقعيت اين است كه رفتار انسان در هر لحظه به طور ضمني يا طريح تابع اطلاعاتي است كه از يك موقعيت به دست مي‌آيد . اگر اطلاعات تغيير كند رفتار نيز به تبع اطلاعات تغيير مي‌يابد . اگر فردي نسبت به رفتاري كه انجام مي‌دهد آگاهي يابد به تناسب نوع آگاهي رفتار وي تغيير خواهد كرد . هدف آزمايش كنوني اين بود كه اين قانون ساده را با ديد تربيتي مورد مطالعه قرار دهد . به عبارت ديگر هدف ، نشان دادن اين واقعيت بود كه اگر دانش‌آموزي يا دانشجوئي يا به طور كلي يادگيرنده‌اي به هنگام يادگيري از نتايج عملكرد خود مطلع شود رفتار او بر حسب عملكردهائي تغيير شكل مي‌يابد و موجب بهبود عملكردهاي جاري و عملكردهاي بعدي مي‌شود . در كتاب اصول روانشانسي آمده است كه مي‌توان علل تأثير مثبت آگاهي از نتايج را به شرح زير خلاصه كرد :

الف ) آزمودني عملي را كه نتيجه بهتر داده است تكرار مي‌كند .

ب ) آزمودني خطاهاي خود را اصلاح مي‌كند .

ج ) وضع نفساني همراه با دقت و آگاهي در آزمودني به وجود مي‌آيد كه موجب بهتر شدن كار او مي‌شود .

در مرحله اول اين آزمايش رفتار آزمودني از طريق اطلاعي كه قبل از انجام عمل در اختيار او گذاشته شده تعيين گرديده است ( ترسيم يك خط 10 سانتي‌كمتري ) در مرحله دوم آزمودني پس از انجام دادن هر عمل از چگونگي آن مطلع شده است (ارزشيابي عملكرد خود) در مرحله سوم عيناً مرحله اول را تكرار كرده است . هدف مرحله اخير نشان دادن اين واقعيت بود كه تمرين هدف ، تأثير كمتري بر يادگيري دارد بلكه يادگيري بستگي به آگاهي از نتايج تمرينهاي متوالي دارد .

 

نتيجه گيري :

اين آزمايش نشان داد كه آگاهي از نتايج توانسته است عملكردهاي جاري و عملكردهاي بعدي را تحت تأثير قرار دهد ، موجوب بهبود آنها شود . اما اين آگاهي آن قدر تأثير نداشته است كه عملكردهاي جاري و بعدي با عملكرد جامعه كه همان معيار 10 سانتي‌متري است تفاوت معني‌دار نداشته باشد .

بنابراين مي‌توان به مربيان و معلمان توصيه كرد كه هميشه يادگيرنده‌ها را در جريان نتايج كار خود قرار دهند . بدين معنا كه يادگيرنده بايد بداند نكات قوت و ضعف كارش در كجاست تا متناسب با آنها عمل كند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« روانشناسي تجربي »

مقدمه و نتيجه‌گيري آزمايش شماره 2

 

اثر كار مضاعف و حواس‌پرتي بر كارآمدي :

كارآمدي يعني بازده اثر مفيد يك وسيله يا يك موجود زنده كه با ابزارهاي دقيق اندازه‌گيري مي‌شود . بنابراين براي پي بردن به كارآمدي يك وسيله يا يك فرد بايد عملكردهاي آن را اندازه گرفت و نتيجه به دست آمده را با يك معيار مناسب مقايسه كرد . مثلاً مي‌توان تعداد قطعات توليد سده در يك زمان معين را به عنوان يك معيار در نظر گرفت و وسايل و افراد با يكديگر مقايسه كرد .براي محاسبه كارآمدي يك وسيله مثلاً يك ماشين معمولاً انرژي توليد شده توسط ماشين را با انرژي لازم براي به راه انداختن آن مقايسه مي‌كنند . محاسبه كارآمدي انسانها به آساني محاسبه كارآمدي ماشين نيست . در اين جا به اجبار بايد انسان‌ها را در شرايط يكسان وادار به كار كرد و نتايج آنها را با يكديگر مقايسه نمود . كسي كه بتواند در شرايط يكسان بهتر و بيشتر از ديگران كاركند كارآمدتر از آنها خواهدبود .

بحث و نتيجه‌گيري آزمايش :

آنچه ازكل اين مقاله و خصوصاً آنچه ازاجراي آزمايش به دست مي‌آيد اين است كه كارآمدي انسان‌ها به عوامل متعددي بستگي دارد . مي‌توان اين عوامل به دو گروه عمده تقسيم كرد .عوامل گروه اول به خود فرد مربوط مي‌شود مثل هوش ، استعدادها ، شخصيت و نگرش‌ها . عوامل گروه دوم خارج از وجود فرد است كه مي‌توان از آنها به عنوان شرايط كار نام برد مثل ساعات كارروزانه ، ساعات كارهفتگي ، مدت استراحت ، درجه حرارت محيط ، ابزار كار ، رطوبت هوا ، روابط حاكم بر افراد ، موسيقي ، حواس‌پرتي ، اشتغال به كارهاي متفرقه و آنچه را كه ما در اين آزمايش مطالعه كرديم . اثر كار مضاعف و حواس‌پرتي گذرا بر كارآمدي بود . نتيجه به دست آمده نشان داد كه كار مضاعف حتي حواس‌پرتي گذرا مي‌تواند بازده برخي افراد را موقتاً بالا ببرد . بنابراين توصيه مي‌شود كه كارگران و كارمندان نبايد در يك زمان معين به دو كار مختلف اشتغال ورزند . همچنين نبايد در محيطي كار كنند به علل موجب حواس‌پرتي آنها مي‌شود .

 

 

آزمايش شماره 2

آزمايش : اثر كار مضاعف و حواس‌پرتي بر كارآمدي

 

اين آزمايش شامل 13 مرحله است :

مرحله اول تمريني است .

مراحل 12 ، 10 ، 8 ، 6 ، 4 ، 2 اين مرحله‌ها هر كدام شامل 2 دقيقه استراحت است پس از مرحله .

مرحله 3 خط‌زني در شرايط عادي است .

مرحله 5 خط‌زني در شرايط كار مضاعف است .

مرحله 7 خط‌زني در شرايط عادي است .

مرحله 9 خط‌زني در شرايط حواس‌پرتي است .

مرحله 11 خط‌زني در شرايط عادي است .

مرحله 13 شمارش 3 به 3 ذهني اعداد است .

3 اصلي كه در اين آزمايش بايد در نظر داشت و به آنها توجه كرد :

      1.         زياد علامت زدن

      2.         صحيح علامت زدن

      3.         جا نيانداختن است

هدف اين آزمايش :

تأثير كار مضاعف و حواس‌پرتي بر كارآمدي است .

 

 

 

 

 

 

 

 

« روانشناسي تجربي »

مقدمه و نتيجه‌گيري آزمايش شماره 3

 

بررسي مهارت انجام كار بدون لرزش دست : ( آزمايش دقت )

ابزار آزمايش : دستگاه لرزش سنج V شكل كلاً داراي دو مرحله است

مرحله آزمايش : حركتي 1 ـ عمود بر بدن 2 ـ افقي از راست 3 ـ افقي از چپ 4 ـ مخالف

مرحله حركت : 2 بار در ميان شيار به حركت در مي‌آوريم مثلاً اولين بار 15 شده در جدول X1   عمود بر بدن مي‌نوسيم . مرحله سكون نيز دو مرحله است 1 ) عمود بر بدن 2 ) افقي زاست عمود بر بدن . 30 ثانيه از 60 ثانيه ، مرحله بعدي 60 ثانيه ـ افقي راست : 3 ) 30 ثانيه از 60 ثانيه ـ 4 ) 60 ثانيه

عمود بربدن

5/12

5/14

5/17

16

19

18

19

19

17

16

12

16

20

5/15

5/19

5/18

5/19

18

5/16

5/15

افقي از راست

5/18

5/7

5/19

5/19

20

5/21

11

15

17

15

6

5/16

19

5/19

5/20

19

8

5/17

5/20

18

افقي از چپ

5/17

5/12

5/19

19

5/15

5/20

5/17

5/10

5/14

18

15

18

5/18

5/19

5/21

19

5/16

5/11

5/12

5/11

مخالف

17

15

18

16

17

5/18

19

19

20

15

5/14

22

18

12

18

21

17

19

20

13

92 = 33 + 12 + 32 + 15 مجموع خطاها

23 = 4 / 92 = X1

عمود بربدن 30 ثانيه از 60 ثانيه : 15 خطا

عمود بربدن 60 ثانيه : 32 خطا

افقي راست 30 ثانيه از 60 ثانيه : 12 خطا

افقي راست 60 ثانيه : 33 خطا

 

هدف از آزمايش لرزش‌سنج V  شكل :

اين آزمايش يك آزمايش مشاهده‌اي است كه هدف آن ميزان سنجش دقت است .

 

 

 

« روانشناسي تجربي »

مقدمه و نتيجه‌گيري آزمايش شماره 4

 

آزمايش ترسيم در آينه :

نوع آزمايش : مشاهده‌اي

ابزار مورد استفاده : وسيله ترسيم در آينه ـ زمان سنج

كاربرد : اندازه گيري انتقال 2 جانبه  و برتري نيمكره‌هاي مغز ـ سنجش يادگيري

مقدمه :

ترسيم در آئينه براي تشخيص اثر تجربه بر مهارت و برتري نيمكره‌ها ( انتقال 2 جانبه ) صورت مي‌گيرد كه از يك آينه يك پوشش پلاستيكي يا چوبي يك سطح فلزي كه بر روي آن شيار به شكل ستاره مي‌باشد . در اين وسيله فاكتور زمان و خطا مد نظر قرار مي‌گيرد كه از طريق برخورد قلم فلزي با اطراف شيار خطا ثبت مي‌گردد و زمان نيز در هر مرحله محاسبه مي‌شود و معمولاً بر اثر پيشرفت آزمايش ميزان خطا و زمان كاهش پيدا مي‌كند . يادآوري مي‌شود ممكن است خطا به صفر ( 0 ) برسد ولي در مورد زمان اينگونه نيست . برتري نيمكره‌ها از جمله ويژگيهاي انسان است كه از سن 6 يا 7 سالگي ايجاد مي‌شود يعني اينكه يكي از نيمكره‌هاي مغز غالب است .

مراحل آزمايش :

شامل 12 مرحله است كه مرحله اول آزمايش انجام مي‌شود :

      1.         مرحله اول : با دست غيرماهر درخلاف جهت عقربه‌هاي ساعت قلم را حركت مي‌دهيم .

      2.         مرحله 2 تا 11 : قلم فلزي با دست ماهر در جهت عقربه ساعت بين شيار حركت داده مي‌شود .

   3.    مرحله 12 يا آخر : همانند مرحله اول است يعني با دست غير ماهر در جهت خلاف عقربه‌هاي ساعت قلم را به حركت در مي‌آوريم .

هدف آزمايش :

هدف اين است كه بر اثر تجربه و تمرين كار با يك عضو يا يك دست غير ماهر كارها را نيز به صورت ماهر انجام داد .

 

كارآمدي اين آزمايش :

 

خطاي دوم – خطاي اول

ـــــــــــــــــــــــــ    = درصد انتقال خطا

        خطاي دوم

 

زمان دوم – زمان اول

ـــــــــــــــــــــــــ    = درصد انتقال زمان

        زمان دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« روانشناسي تجربي »

مقدمه و نتيجه‌گيري آزمايش شماره 5

 

اندازه گيري حافظه يادگيري از راه كوشش و خطا :

مقدمه :

هر دانش‌آموز يا دانشجويي مي‌داند كه يادگيري يك فرمول يا يادگيري يك تعريف مثلاً يادگيري فرمولهاي رياضي ، فيزيك ، شيمي يا يادگيري تعريف وزن مخصوص نماد ، گزاره و تنها قسمتي از كار او را تشكيل مي‌دهد . قسمت ديگر كار او اين است كه اين آموخته‌ها را تا روز امتخان در حافظه خود نگه دارد و آنها را فراموش نكند . او حتي مي‌تواند مطالب را طوري ياد بگيرد كه تقريباً تا آخر عمر فراموش نكند . بنابراين حافظه نقش بسيار مهمي در يادگيري دارد . در اين گزارش سعي خواهد شد نشان داده شود كه اولاً چرا برخي يادگيريها زودتر و برخي ديگر ديرتر فراموش مي‌شوند ثانياً چگونه مي‌توان حافظه را اندازه گرفت و حتي آن را تقويت كرد . برخي از يادگيريها بلافاصله پس از يادگيري مورد استفاده قرار مي‌گيرند و پس از آن هرگز دنبال نمي‌شوند . فرض كنيم كه شما قصد داريد به جائي برويد ناگهان متوجه مي‌شويد كه ساعتتان كار نمي‌كند يا اصلاً ساعت نداريد و تصور مي‌كنيد دير كرده‌ايد از شخص كه در كنار شماست مي‌پرسيد ساعت چند است و پاسخ را به همين اندازه در ذهن خود نگه مي‌داريد كه ساعت خود را ميزان كنيد يا سريعتر آماده شويد اين نوع يادگيري را حافظه كوتاه مدت مي‌نمايند . اما بر عكس اگر شما مأمور آگاهي باشيد و بخواهيد چگونگي وقع يك قتل را روشن كنيد در آن صورت بايد زمان احتمالي قتل را تا آخر مأموريت و تا جلسه دادگاه در حافظه خود نگه داريد اين نوع حافظه را حافظه بلند مدت مي‌نامند براي اينكه مطالب آموخته شده به حافظه بلند مدت تبديل شود يعني در حافظه باقي بماند و زود از ميان نرود لازم است كه به آن مجال جا افتادن داده شود .

براي روشن شدن مطلب مثال ساده‌اي مي‌زنيم . مي‌دانيد كه ترشي بايد مدتي بماند تا جا بيفتد به سخن ديگر مدتي وقت لازم است تا ترشي قابل استفاده و قابل خوردن باشد . حافظه هم براي اينكه جا بيفتد و دوام داشته باشد بايد مجال تحكيم پيدا كند اگر حافظه مجال تحكيم پيدا نكند بلافاصله از بين خواهد رفت .

 

نام آزمايش : بررسي حافظه تجسمي نوع آزمايش مشاهده‌اي

ابزار آزمايش : ماز ذهني 12 شاخه

هدف آزمايش : سنجش حافظه

و اين حافظه با چشم بسته انجام مي‌شود .

ابتدا دو عدد مربوط به دو راهه اول براي آزمودني خوانده مي‌شود و آزمودني بايد عدد درست را در مسير انتخاب كند تا بتواند به مرحله بعدي برود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« روانشناسي تجربي »

مقدمه و نتيجه‌گيري آزمايش شماره 6

 

نام آزمايش : مقايسه يادگيري توزيعي و يادگيري فشرده

نوع آزمايش : تجربي حقيقي

ابزار : كاغذهاي حروف بي‌صدا

وسايل آزمايش : اوراق حاوي 9 حرف بي‌صدا كه بطور تصادفي انتخاب شده بودند

مقدمه :

مي‌دانيم كه فاصله زماني بين تمرينها بهتر از تكرار متوالي آنها موجب يادگيري مي‌شود كارآيي اين يادگيري توزيعي براي اولين بار طي آزمايشهايي كه توسط ابنيگهوس روانشناس آلماني در رابطه با حافظه انجام گرفته به اثبات رسيده است . او فهرستي مركب از 12 كلمه را 68 بار خواند تا بتواند حفظ كند . روز دوم براي حفظ كردن همان فهرست مجبور شد آن را هفت بار ديگر بخواند يعني 75 بار خواند تا بتواند آن دوازده كلمه را بدون غلط تكرار كند اما وقتي فهرست ديگري معادل فهرست اول را به مدت سه روز خواند متوجه شد كه براي حفظ كردن آنها 38 بار كافي است به عبارت ديگر ابنيگهوس متوجه شد كه با تقسيم زمان يادگيري بين سه روز تقريباً 50 درصد از كوشش لازم را صرفه‌جوئي مي‌كند . در يادگيري فشرده يا متراكم يادگيرنده تمام تكليف را به يكباره و بدون استراحت انجام مي‌دهد در يادگيري توزيعي يا با فاصله يادگيرنده مدتي كار مي‌كند بعد كار را كنار مي‌گذارد و به استراحت مي‌پردازد و آنگاه كار را از دوباره سر مي‌گيرد و البته فاصله مطلوب بين تمرينها بر حسب ماهيت كار و نيز بر حسب يادگيرنده‌ها متفاوت خواهد بود . بنابراين هدف اين آزمايش مي‌تواند رهنمودي براي معلمان ، مربيان و كليه كساني كه به امر تعليم و تربيت اشتغال دارند باشد .

 

 

 

 

 

« روانشناسي تجربي »

مقدمه و نتيجه‌گيري آزمايش شماره 7

 

يادگيري ارادي و يادگيري اتفاقي :

اگر ما نسبت به به يك مسأله نگرش خاصي پيدا كنيم اين نگرش به مقدار زياد كارآيي‌ها را تحت تأثير قرار مي‌دهد . مثلاً اگر از درس رياضي خوشمان بيايد و معلم آن نيز يك فرد خوش برخورد و خوش اخلاقي باشد ميزان يادگيري ما در آن درس بيشتر خواهد بود و بر عكس اگر نظر ما در مورد درس رياضي به علت رفتار بد معلم آن يا به علت برخوردهاي نادرست اطرافيان منفي باشد ميزان يادگيري ما از آن درس كمتر خواهد بود در چشم‌انداز نگرش نسبت به يك كار در بخشي كه يك فرد نسبت به آن پيدا مي‌كند معمولاً دو نوع يادگيري تشخيص داده مي‌شود يادگيري ارادي و يادگيري اتفاقي. يادگيري ارادي يعني با قصد و نيت قبلي اقدام به يادگيري كردن در يادگيري ارادي با هشياري و با انگيزه قبلي اقدام به دنبال يادگيري يك كار يا يك مطالب مي‌رويم . نمونه بارز اين نوع يادگيري حضور در كلاس درس يا رفتن پيش يك استادكار براي آموختن مطالب معيين يا يك حرفه معيين است . در يادگيري اتفاقي هيچ انگيزه يا نگرش قبلي وجود ندارد بدين صورت كه فرد به طور غير ارادي و بدون نيت قبلي در مسيري قرار مي‌گيرد و مطلبي يا حرفه‌اي را مي‌آموزد مثلاً شما به ديدن دوستي كه كارگاه نجاري دارد يا به كار صحافي كتاب مشغول است مي‌رويد و مدتي در كنار او مي‌مانيد در اين فاصله او هم با شما صحبت مي‌كند و هم به كار خود ادامه مي‌دهد شما به طور غير ارادي عملكردهاي او را مي‌بينيد و برخي از آنها را ياد مي‌گيريد .

وسايل آزمايش :

يك فهرست 50 كلمه‌اي به عنوان آزمون يادآوري ، يك فهرست 200 كلمه‌اي به عنوان آزمون بازشناسي كه 50 كلمه آزمون يادآوري را به طور تصادفي در بر دارد يك جدول هشت خانه‌اي كه در هر يك از آنها چهار حرف از 32 حرف زبان فارسي نوشته شده است .

 

 

 

نتيجه گيري :

در خاتمه به اين صورت است كه يادگيري ارادي هميشه اثر بخش نيست مواردي وجود دارد كه در آن يادگيري اتفاقي يا غير ارادي بهتر از يادگيري ارادي صورت مي‌گيرد و اثرش بيشتر باقي مي‌ماند .

مثلاً در اين آزمايش ديديم كه اگر مطالب تازه به نوعي با مطالب قبلي ارتباط داده شوند كمتر فراموش مي‌شوند اما همه يادگيريهاي اتفاقي مثمر ثمر نيستند و آن موقعي است كه دانش‌آموزان به مسائل مختلف توجه داشته باشند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمايش شماره 5

ماز  يا  لابيرنت V   شكل ماز حسي حركتي

ابزار آزمايش : سنجش حافظه

با چشم بسته انجام مي‌شود و به هر سمتي كه خورد نوشته و زمان هم سنجيده مي‌شود .

 

خطاها

زمان

مراحل

7 – 6 – 4

20

1

8 – 7 – 3

40

2

7 – 4 – 3

19

3

8 – 7 – 4

20

4

7 – 6 – 4

20

5

7 – 6 – 4 – 3

20

6

4 – 3

23

7

4 – 3

24

8

6 – 4

24

9

7 – 6 – 4

20

10

7 – 6 – 4

25

11

0

20

12

0

20

13

0

18

14

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان

تعداد خطا

مرحله

55

21

1

                6          15 – 21

4/0  =  ــــــ  =  ــــــــــــ = درصد انتقال خطا

             15              15

 

 

                10         45 – 55

22/0  =  ــــــ  =  ــــــــــــ = درصد انتقال زمان

                45              45

 

65

31

2

45

19

3

48

11

4

35

12

5

25

6

6

56

10

7

48

12

8

42

9

9

45

8

10

44

7

11

45

15

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 1 – تعداد حروفي كه توسط هر آزمودني در هر دقيقه كد شده است

( موقعيت اول : ابتدا يادگيري فشرده بعد يادگيري توزيعي )

 

ميانگين

جمع كل

آزمودنيها

مراحل كار

8

7

6

5

4

3

2

1

فشرده

37/37

299

38

29

28

37

56

43

28

40

دقيقه1

36

288

38

25

33

36

30

42

33

51

دقيقه2

135/36

289

40

23

33

34

34

48

29

48

دقيقه3

62/36

293

37

31

36

36

24

44

34

51

دقيقه4

12/42

337

43

37

45

37

35

53

40

47

دقيقه5

62/43

349

41

37

43

40

40

55

37

56

دقيقه6

87/48

391

48

27

49

82

38

64

38

45

دقيقه7

75/46

374

49

43

44

39

40

57

47

55

دقيقه8

37/43

347

50

39

40

43

31

57

44

43

دقيقه9

62/41

333

41

36

40

29

35

61

49

42

دقيقه10

توزيعي

25/40

322

38

40

38

20

36

63

42

45

دقيقه11

37/45

363

60

38

34

45

38

64

47

37

دقيقه12

43

344

50

37

48

21

27

71

46

44

دقيقه13

51

408

58

22

51

51

34

82

54

56

دقيقه14

87/54

439

60

42

44

52

48

78

54

61

دقيقه15

53

424

58

46

38

52

50

73

49

58

دقيقه16

87/58

471

80

49

35

46

51

81

58

71

دقيقه17

25/52

418

55

21

35

58

53

80

61

55

دقيقه18

75/55

446

51

43

47

63

51

80

59

52

دقيقه19

5/58

468

41

53

50

66

58

86

57

57

دقيقه20

جدول 1 – تعداد حروفي كه توسط هر آزمودني در هر دقيقه كد شده است

( موقعيت دوم : ابتدا يادگيري توزيعي بعد يادگيري فشرده )

 

ميانگين

جمع كل

آزمودنيها

مراحل كار

8

7

6

5

4

3

2

1

توزيعي

62/46

373

24

24

43

30

144

11

39

58

دقيقه1

25/43

346

39

26

52

38

72

36

40

43

دقيقه2

37/47

379

43

27

60

42

86

37

32

52

دقيقه3

75/46

374

46

32

59

33

79

48

33

44

دقيقه4

5/53

428

41

28

83

58

94

37

42

45

دقيقه5

52

416

54

31

73

30

73

43

41

71

دقيقه6

75/55

446

65

32

74

40

90

43

41

61

دقيقه7

12/60

481

64

38

57

56

84

56

41

85

دقيقه8

37/55

443

41

43

66

48

85

59

46

55

دقيقه9

75/57

462

50

40

71

63

72

51

51

64

دقيقه10

فشرده

62/48

389

47

30

63

25

72

47

43

62

دقيقه11

37/48

387

40

33

71

23

72

50

45

53

دقيقه12

87/53

431

24

73

60

35

79

43

47

71

دقيقه13

25/55

442

52

40

83

37

78

50

48

54

دقيقه14

25/50

402

37

41

66

40

86

44

35

53

دقيقه15

75/49

398

41

40

58

34

72

44

48

61

دقيقه16

12/52

417

45

42

63

38

75

50

53

51

دقيقه17

62/52

421

52

24

73

33

73

45

63

58

دقيقه18

5/51

412

42

24

69

43

75

48

48

63

دقيقه19

5/51

412

39

39

69

37

77

46

43

62

دقيقه20

 

 

نوشته شده در دوشنبه هجدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 8:19 توسط بهروز فردي پور|


آخرين مطالب
» عکس آریا
» به این عکسها خیره شو خیره شو
» رفت تا دامنش از گرد زمین پاک بماند آسمانی تر از آن بود که در خاک بماند
» یاد بازیهای کودکانه ات بخیر
» چشمم به در بماند و در حسرت نگاهت...
» لبخند زیبایت تا همیشه در دلهایمان حک شده
» آریا فرشته کوچولو اولین عید آسمانیت مبارک
»
»
»


Design By : Pichak